Artiesten

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Walter Spies (1895 - 1942)          Print Version/Afdruk Versie
Spies voelde zich in Duitsland niet behaaglijk en walgde in 't bijzonder van de hele film-atmosfeer, waarin hij geraakt was. Daarom besloot hij plotseling te vertrekken, ergens heen, de wijde wereld in te gaan en na een zeer onwaarschijnlijke, avontuurlijke reis als matroos op een vrachtschip kwam hij heel toevallig op Java, waar hij besloot af te stappen. Daar hij geheel zonder middelen aankwam, speelde hij eerst piano in een bioscoop te Bandoeng voor tachtig Rupia in de maand. Hij vond Bandoeng zo afgrijselijk en verschrikkelijk (niet om het pianospelen!), dat z'n stille vervloekingen en verwensingen blijkbaar verhoord werden door een of andere goedertieren godheid, die zich zijner erbarmde en hem plotseling en onverwacht naar Jogja liet gaan. Hier speelde hij piano in het strijkje van de soos, voor iets meer dan in Bandoeng: nl R.1800 in de maand. Juist toen het uit was en hij eigenlijk niet goed wist wat hij verder moest doen - hij wilde gaarne in Jogja blijven, omdat de Javaansche muziek hem zoo interesseerde -verhoorde de godheid hem weer en kreeg hij heel toevallig de onwaarschijnlijke positie van kapelmeester van Z.H. den Sultan van Jogja - en alles vrij -- De aanbiedingen uit vele steden van Java, om verder als pianist in hotels, nachtclubs etc. te spelen, sloeg hij af, tot groote ontsteltenis en hoofdschudden van vele vrienden en hij nam de positie van R.100 in de maand bij den Sultan aan. Hij heeft vier en een half jaar in den Kraton gewerkt. Hij heeft het vreeselijke Europeesche strijkje dat er was, met de jaren bijna gereorganiseerd tot een symphonieorkest  dat dan ook openbare concerten in de, ,soos" gaf, met muziek van Mozart, Haydn ,van Beethoven en Bach op het programma. Maar al zijn vrijen tijd bracht hij door met studie maken van de Javaansche muziek en met het daarvan in partituur brengen, wat tot nu toe, naar het schijnt, nog nooit gedaan was. Hij heeft in die jaren natuurlijk ook geschilderd, maar even weinig als altijd. Een expositie die door Indische schilders in den Kunstkring te Batavia had hem eigenlijk den laatsten moed benomen om ooit weer op Java te exposeeren. Toevallig, op een concerttournee zag hij deze tentoonstelling, waar ook drie of vier zijner schilderijen te zien waren. Hij had zoo'n expositie in 't geheel niet voor mogelijk gehouden. Het resultaat was, dat zijn schilderijen in 't geheel niet besproken werden door de ,,critici", zooals dat met elk der schilderijen wel het geval was: uitvoerig, zeer lovend en met begrip. Het bestuur van de  Kunstkring kreeg geducht te hooren, dat het  een schande was, zulke schilderijen aan nemen en ten toon te stellen, dat het zijn eigen naam daardoor benadeelde en dat de schilderijen van Spies, zooals elke leek immers kon zien, niet eens iets origineels hadden, die heel en al door Japansche prenten beïnvloed waren! De volgende dagen stonden er pagina's teksten van verschillende zijden in dezelde courant en een heele pennestrijd begon!
In 1927 nam hij afscheid van den Kraton  en trok hij  naar Bali, om het nooit meer te verlaten! Het verdere is den lezers van ,,Cultureel Indië" bekend.
Walter Spies zendt mij af en toe reprodukties van zijn nieuw ontstane schilderijen, waarbij hij ook beschrijft, wat hem daartoe bracht, wat daarbij onderbewust, zooals 't toeschijnt, een rol speelde.

Print Version/Afdruk Versie