Programma's/Recensies

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Kunst en Letteren dd. 25-2-1929          Print Version/Afdruk Versie
fde een werk van J.S. en A Brandts Buys-van Zijn afleveringen 6-9(8e jaargang) van het tijdschrift van het  Java-Iinstituut. Een wetenschappelijk  werk door een paar menschen die met een fanatisme hun onderwerp tot in de uiterste hoeken en gaten hebben doorzocht.
De indeeling van een stof als deze brengt  reeds haar speciale moeilijkheden met zich overzichtelijke  inhoudsopave getuigt aanstonds van kwaliteiten der beide schrijvers. Hun werk, dat met talrijke foto's  is verlucht , bevat naast een goed geschreven  inleiding  een dikke twintig  hoofdstukken, waarin de verschillende instrumenten en hunne combinaties de toonsystemen en de muzieksoorten van Madoera worden behandeld.
Het is niet zonder bedoeling, dat wij door de beginwoorden van onze bespreking de nadruk legden op het wetenschappelijk karakter van dit boek. Aan het groote publiek zal de arbeid van het echtpaar Brandts Buys ongelezen voorbijgaan. De schrijvers zullen het trouwens niet anders hebben verwacht, getuige de inhoud van het hoofdstuk: over de waardering en de studie van de Inlandse muziek, van de volksmuziek vooral."Op resolute wijze wordt hier te velde getrokken tegen enkele deskundigen, uit wier  publicaties men tot weinig apprecieerdende  en onjuiste meeningen aangaande de Madoereesche toonkunst zou cloncludeeren .De groote moeilijkheden, die overwonnen moeten worden, alvorens men tot het verstaan van een muziek als deze  geraken kan, hoezeer ook peroonlijke intuitiee en instinct medewerken, worden scherp gereleveerd.. Een en ander geeft den schrijvers aanleiding de doelstelling van het Java-Instituut nog eens naar voren te brengen,hun eigen opvatting vindt men neergelegd in de woorden,dat zij(de schrijvers) "nooit erg vriendschappelijk gezind zijn geweest tegen pogingen tot wetenschappelijke populariteit".
De kunst is geen "vak", dat men  in meerdere of mindere mate beoefent, omdat men in deze wereld nu eenmaal de handen uit de mouwen steken moet, hetzij om den broode, hetzij om deverveling te verdrijven. Zonder eenige artistieke ambitie is op het gebied  der kunst geen prestatie van waarde mogelijk. Dat zij het werk van den heer en mevrouw Brandts Buys verslaan is niet, omdat, wij terzake voldoende kundig zijn tot het beoordeelen van de waarde hunner prestatie. Voor het overgroote deel kunnen wij de juistheid hunner beweringen niet nagaan, noch de relatieve en absolute waarde van het geschrevene peilen. Wel echter treft ons hun ambitie, die zonder twijfel  uit hunartistiekn aanleig voortkomt en zeker niet alledaagsch is. De hooge opvatting, die deze werkers van hun taak hebben gehad, spreekt uit elke bladzijde; de wijze, waarop  zij zich in de inheemsche kunst hebben ingeleefd(zij beperken zich waarlijk niet tot demuziek alleen en behandelen uitvoerig den invloed van Java, China en het Westen op de Madoereesche kunst) dwingen het hoogste respect af..  
                      De W.
Print Version/Afdruk Versie